Historiske tekster

Se for eksempel nr. 22: den tekst er fra 1867 !

 1. Hvad er homøopati? Overs. Fra Engelsk ved Oscar Hansen .
 2. Kan den homøopathiske Kur helbrede Syge, og bør ikke det danske Folk oplyses derom? af S.V.
 3. Kortfattet homøopathisk Lægebog udarbeidet af L.D. Hass .
 4. Et Par Ord til Forklaring af H. Lund .
 5. Den homøopathiske Lægemethodes Historie og Betydning oversat fra det Tydske i Korthed fremstillet .
 6. Vor Tids Helbredelseslæhre en Samling Breve af W. Stens udgiven af den homøopathiske Forening i Kj .
 7. De moralske Beviser for Homøopathien to Forelæsninger afholdte i det Londoner homoeopathiske Hospi .
 8. Katechismus i Homøopathien eller kort og fattelig Fremstilling af den homøopathiske Lægemaades Gr .
 9. En Brevvexling med Recitatio bidrag til Belysning af Homøopathiens Stilling hertillands af H. Lund .
 10. Den homøopathiske Lægemethode fremsat i sine Grundtræk af Statsraad Dr. von St.-n. oversat af Tø .
 11. Homøopathien contra Allopathien eller Sandhedens og Fornuftens Stemme mod Homøopathikens Fienders .
 12. Homøopathisk Lægebog eller Homøopathiens Anvendelse ved Sygesengen oversat efter Originalens syve .
 13. Den homøopathiske Curmaades Fortrin og Mangler; samlede og fremsatte af Gustav Ludvig Baden .
 14. Beretning om adskillige haardnakkede Sygdomme, der i Sommeren 1874 ere behandlede paa den homøopati .
 15. Kort og fattelig Lægebog efter den med Lidelsen stemmende (homøopathiske) Lægemaade samlet og uda .
 16. Tre Foredrag over Homøopathien holdte af Brasol i pædagogisk Museum i St. Petersborg, oversatte af .
 17. Den homøopathiske Helbredelse – Læres Aand efter S. Hahnemann oversat af H.C. Lund .
 18. Kortfattet homøopathisk Lægemiddellære oversat og bearbeidet nærmest for Lægfolk efter Clotar M .
 19. Homøopathiens Væsen og Værd en almeenfattelig Fremstilling og Belysning af denne Lægemethodes Ho .
 20. Homøopathisk Huuslæge, eller almeenfattelig Anviisning til at behandle sædvanligt forekommende Sy .
 21. Fnat, Syphilis, Sykosis, de chromiske Sygdommes Kilder og deres homøopathiske Helbredelse (for Enhv .
 22. Homøpathien i den rette Belysning foredrag, holdt i Industriforeningen den 4de Mai 1867 forsvar mod .
 23. Om den homøopatiske Lægemethode og dens Udøvelse (oversat fra Tydsk) af Carl Sundheim udgivet af .
 24. Lægmand taler til Lægfolk om Krigen imellem Lægerne af S.H. Petersen .
 25. Homøopathien paa dens nuværende Standpunkt, et populært kritisk Skrift af E.N. Feveile .
 26. Den homøopatiske Huus- og Reiselæge eller uundværlig Hjelpebog for alle Huusfædre paa Landet, so .
 27. Grundtræk af den nye med Naturen overeensstemmende Lægemaade, sædvanligen kaldet Homøopathie, sa .
 28. Et Ord om Homøopathien om Virkemaaden af de homøopathiske Lægemidler samt et Brev og en Fortegnel .
 29. Aabent Sendebrev til Hr. Stiftslæge Gjersing i Anledning af hans Skrift: “Homøopathiens Væsen og .
 30. Om det af Dr. Fangel undgivne Skrift: “Homøopathiske Forsøg ved Sygesengen” af C. Otto .
 31. Nogle Betragtninger fremkaldte ved Høiesterets Præmisser til Dommen i den mod praktiserende Læge .
 32. Den ældre og nyere Homøopathie saavelsom dens Standpunkt til Medicinen i Almindelighed tre Foraars .
 33. Kort og fattelig Lægebog efter den med Lidelsen stemmende (homøopathiske) Lægemaade samlet og uda .
 34. Homøopathisk Huus-og Familielæge en Fremstilling af Homøopathiens Grundsætninger til Helbredelse.
 35. Svar paa Recensionerne over “Homøopathiske Forsøg ved Sygesengen”.
 36. Opfordring til Danmarks videnskabelige Læger at meddele Publicum deres paa egen Erfaring grundede D .
 37. Allergicas lægemidler forfatter: Peer Bach Boesen.
 38. Det homøopatiske Lægeprincip Foredrag.
 39. Homøopatisk Tidsskrift.
 40. Homøopatisk Hospital.
 41. Homøopatisk Kogebog Udg. og forsynet med Forord af E. N. Feveile.
 42. Homøopatisk Huuslæge, eller almeenfattelig Anviisning til at behandle forekommende Sygdomsformer o.
 43. Homøopatisk Huuslæge, eller almeenfattelig Anviisning til at behandle forekommende Sygdomsformer o.
 44. Kan det bevises? Fællesudtalelser af Generalforsamlingen i “Homøopatisk Brugsforening”..
 45. 12te Beretning om Indsamlingen til et homøopatisk Hospital for 1882/83.
 46. Homøopatisk Medicinaltaxt (nomenklatur og Tilberedning efter Dr. Willmar Schwabes Pharmacopoea homo .
 47. Populær homøopatisk tidende Den Homøopatiske Forening.
 48. Homøopathien, en Læsebog for det dannede ulægekyndige publikum af C. von Bønninghausen oversat. .
 49. Homøopatisk Tidsskrift .
 50. Homøopatisk Tidsskrift .
 51. Æskulap paa Vægtskaalen med Tillæg : Om Lægemaaden i Forbrændelser, en Huuslæges Valg, en Bør .
 52. Mit Resultat en endelig Beretning om mine Erfaringer angaaende Homøopathie og Allopathie af Henr. L .
 53. Homøopatien i Billeder og Tekst fra alle Lande Udg. af det internationale homøopatiske Selskab
 54. Folkeligt månedsskrift helliget homøopatien udg. af den Homøopatiske Forening