skip to Main Content
28136554 / 40929777 kontakt@homeopati.dk

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Vedtaget på Generalforsamling lørdag d. 4.3. 2017

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtaget på Generalforsamling lørdag d. 4.3. 2017.

Oversigt over DSKH’s vedtægter:

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
§ 2 Foreningens formål
§ 3 Foreningens optagelseskrav
§ 4 Medlemspligter
§ 5 Regler for god klinisk praksis
§ 6 Medlemsrettigheder
§ 7 Generalforsamling
§ 8 Ordinær Generalforsamling
§ 9 Ekstraordinær Generalforsamling
§ 10 Afstemningsregler
§ 11 Vedtægtsændringer
§ 12 Bestyrelsen
§ 13 Regnskab og Revision
§ 14 Tegning og Hæftelse
§ 15 Etisk Juridisk Råd
§ 16 Udvalg
§ 17 Elevråd
§ 18 Udmeldelse og tab af medlemsrettigheder
§ 19 Genindmeldelse
§ 20 Eksklusion og afregistrering
§ 21 Opløsning

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er: “Dansk Selskab for Klassisk Homøopati”, kan også skrives “DSKH”. Stk. 2 Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Foreningens formål
Stk. 1 Foreningens væsentligste formål er at repræsentere klassiske homøopater i faglige spørgsmål, herunder at varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder.
Stk. 2 At bibeholde og udvikle den faglige standard blandt medlemmerne i henhold til gældende faglige og etiske ECCH standarder.
Stk. 3 At udbrede kendskabet til aktive medlemmers faglige kvaliteter og klassisk homøopati i Danmark. Derudover at fremme befolkningens sundhedstilstand og virke for en fuldgyldig anerkendelse af klassisk homøopati fra danske offentlige myndigheder.
Stk. 4 At akkreditere homøopatiuddannelser som aktiv arbejder på at opfylde ECCH Education Guidelines.
Stk. 5 At give medlemmerne mulighed for RAB-registrering, jævnfør gældende lovgivning.
Stk. 6 At formidle den bedste og billigste:  Forsikring.  Supplerende og vedligeholdende kurser.
Stk. 7 At hjælpe foreningens medlemmer med vejledning og bistand.
Stk. 8 At fremme kontakten, samarbejdet og erfaringsudvekslingen medlemmerne imellem.

§ 3 Foreningens optagelses- og registreringskrav
Stk. 1 Foreningen optager medlemmer i 5 kategorier: 1) Aktiv-medlemmer 2) Elev-medlemmer 3) Hvilende-medlemmer 4) Støtte-medlemmer 5) Æres-medlemmer
Stk. 2 Optagelseskrav for aktiv-medlemmer. En DSKH godkendt uddannelse opfylder de gældende akkrediteringskrav fra DSKH og den pågældende uddannelse curriculum revurderes minimum hvert 2. år af det relevante udvalg. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal omfatte minimum 410 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde herunder homøopatiens teorier og principper, homøopatisk materia medica samt cases. Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser, klinikvejledning / patientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer) på i alt 140 timer. Desuden kræves, at medlemmet har minimum 200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi, og minimum 100 undervisningstimer eller lektioner i patologi. En lektion skal være af minimum 45 minutters varighed. Endvidere kræves det, at medlemmerne er registrerede hos datatilsynet.
Stk. 3 Registrering af RAB og SA-medlemmer af DSKH. Registreringskravene er de samme for de to grupper. Her gælder de til enhver tid fastlagte krav fra lovgivningen.
Stk. 4 For at blive optaget som elev-medlem kræves, at homøopatiuddannelsen er påbegyndt.
Stk. 5 Elev-medlemmer kan højst være e-medlem i 6 år og skal senest 2 år efter studiets afslutning overgå til aktivt eller hvilende medlemskab eller udmeldes.
Stk. 6 Elev-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer, men har en begrænset valgbarhed jf. § 8 stk. 6 (l) og har ingen stemmeret.
Stk. 7 For at blive optaget som hvilende-medlem kræves, at man er indforstået med foreningens formål og tidligere har været elev-medlem eller at man kan dokumentere en udenlandsk uddannelse, der lever op til kravene i § 3 Stk. 2 Stk. 8 Hvilende-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer. Hvilende-medlemmer har ingen stemmeret.
Stk. 9 Hvilende-medlemmer kan højst være hvilende-medlemmer i 2 år, hvorefter de skal overgå til aktivt medlemskab eller udmeldes.
Stk. 10 Enhver der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som støttemedlem uden forpligtelser, men med rettigheder.
Stk. 11 Til æresmedlem kan vælges en person, som ved en særlig indsats har fremmet forholdene for homøopatien og homøopatiens virke nationalt eller internationalt. Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra eller via bestyrelsen. Æresmedlemmer har kontingentfrihed og bibeholder deres medlemsbetegnelse med tilhørende rettigheder. Æresmedlemmet tildeles hæderstegn.

§ 4 Medlemspligter
Stk. 1 Ethvert aktiv-medlem har pligt til at indbetale et engangsbeløb fastsat af generalforsamlingen, samt at indbetale kontingent rettidigt. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentet opkræves af kassereren for et år ad gangen til betaling senest 31/1. Dog kan halvdelen af betalingen ske 31/7 efter eget valg. Om undladelse af at betale kontingent trods rykker se § 18. Kontingentet for aktive medlemmer indeholder forsikringspræmie til den forsikring DSKH tilbyder sine medlemmer. Denne forsikring er valgfri, se dog punkt 2.
Stk. 2 Ethvert aktivt medlem har pligt til at have en lovpligtig erhvervsansvarsforsikring som dækker fejlbehandling. Ethvert aktivt medlem har pligt til at betale til en af de af DSKH anerkendte erhversansvarsforsikringer, som også dækker fejlbehandling.
Stk. 3 Ethvert aktivt RAB godkendt medlem har pligt til at vedligeholde sin faglige viden og kontinuerligt arbejde med sin professionelle udvikling jvf. kravene i pointordningen for vedligeholdelse og ajourføring af den faglige viden. Indtjenes disse point ikke kan medlemmet ikke opretholde sin status som registreret alternativ behandler. Et ikke RAB godkendt medlem opfordres til kontinuerligt at vedligeholde sin faglige viden og kontinuerligt arbejde med sin professionelle udvikling.
Stk. 4 Medlemmerne skal sørge for gode kollegiale forhold og behandle kolleger og andre behandlere med respekt herunder:  Undgå at benytte andre titler end uddannelse og stilling berettiger til.  Undgå illoyal konkurrence.  Undgå at fremsætte kritik af kolleger i offentligheden eller i nærvær af patienter eller deres pårørende.  Ethvert aktivt medlem har pligt til at være registreret hos datatilsynet, jf. Gældende lovgivning.
Stk 5 Medlemmer har pligt til at overholde DSKHs etiske regelsæt, samt holde sig orienteret omkring opdateringen af disse. Hvis et medlem får kendskab til, at en kollega driver uforsvarlig virksomhed, bør vedkommende først henvende sig til kollegaen herom, og hvis dette er umuligt da at henvende sig til Etisk Råd.

§ 5 Regler for god klinisk praksis
Stk. 1 Medlemmerne skal udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og udvise respekt for patientens individuelle behov og integritet, samt kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som de er kvalificerede til at benytte. Se endvidere ”Fagidentitet” bilag II.
Stk. 2 Alle aktive medlemmer har pligt til at henvise til læge m.v., hvor dette er indiceret.
Stk. 3 Alle aktive medlemmer har pligt til at henvise til anden terapiform, hvor det fremmer patientens helbredelsesmuligheder.
Stk. 4 Ethvert aktivt medlem har pligt til løbende at vedligeholde og opdatere sin faglige viden.
Stk. 5 Ethvert medlem af foreningen har pligt til at overholde gældende lovgivning.
Stk. 6 Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virke får om deres patienter. Tavshedspligten står også ved magt efter endt behandlingsforløb eller efter patientens død.
Stk. 7 Medlemmerne skal optræde hensynsfuldt og taktfuldt overfor patienter og pårørende og herved undlade en opførsel eller undersøgelsesmetode, der kan virke krænkende.
Stk. 8 Medlemmerne skal give patienterne saglig og nøgtern information om behandlingen, og de forventninger patienten kan have hertil, herunder ikke love helbredelse eller fremkalde unødig sygdomsangst.
Stk. 9 Medlemmerne må ikke fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.
Stk. 10 Medlemmerne skal føre omhyggelige journaler med optegnelser over behandlinger af den enkelte patient, herunder oplysning om indikation og behandling samt given information. Journalerne skal opbevares i 5 år, hvorefter de skal destrueres.
Stk. 11 Medlemmerne skal på patientens foranledning oplyse om indholdet af journalen i overensstemmelse med persondatalovens bestemmelser om aktindsigt.
Stk. 12 Dersom et medlem ønsker at gengive oplysninger om en patient, skal skriftlig tilladelse indhentes. Det skal tydeligt fremgå af tilladelsen hvilke oplysninger der viderebringes og til hvilket formål. Tilladelsen opbevares i journalen.
Stk. 13 Medlemmerne skal annoncere i overensstemmelse med reglerne om markedsføring af sundhedsydelser.

§ 6 Medlemsrettigheder
Stk. 1 Ethvert aktiv-, hvilende-, elev- eller æresmedlem har ret til at deltage i foreningens arrangementer.
Stk. 2 Ethvert aktiv medlem har ret til adgang til foreningens intranet.
Stk. 3 Et medlem kan samarbejde med andre faggrupper samt deltage i videnskabelige forskningsprojekter.
Stk. 4 Ethvert aktiv medlem har efter foreningens godkendelse (registrering) ret til at benytte titlen registreret alternativ behandler og RAB.
Stk. 5 Ethvert aktiv medlem har ret til at benytte foreningens bomærke og titlen Klassisk Homøopat MDSKH.

§ 7 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2 Kun punkter, som er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til behandling.
Stk. 3 Vedtagelserne på generalforsamlingen føres i forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og referenten.
Stk. 4 Referat fra generalforsamlingen tilsendes medlemmerne.

§ 8 Ordinær Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i januar, februar eller marts måned.
Stk. 2 Tidspunktet for ordinær generalforsamling meddeles tidligst muligt og mindst 3 måneder før generalforsamlingen.
Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen. Stk. 4 Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem eller i foreningens blad og skal ske med mindst tre ugers og højst 8 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, budget og ordlyd af alle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Stk. 5 Under formandens ledelse vælger generalforsamlingen en dirigent. Denne afgør og bekendtgør om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bekendtgjort. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivningen. Generalforsamlingen vælger en referent, der fører protokol som beskrevet i § 7 stk.3 og 4.
Stk. 6 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punker: a) Valg af dirigent a) Konstatering af lovlig indvarsling b) Valg af referent c) Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen d) Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra Etisk Råd samt øvrige udvalg og råd. e) Regnskab f) Indkomne forslag g) Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent samt rammebudget for det kommende år h) Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. i) Valg af medlemmer til Etisk Råd. Der vælges 7 medlemmer i alt, heraf to suppleanter, som alle vælges for en 2-årig periode. Rådet skal bestå af 3 aktive DSKH medlemmer og 2 ikke DSKH medlemmer. Suppleanterne til rådet skal bestå af 1 aktiv og 1 medlem der vælges blandt de passive medlemmer eller fra en patientforening, der har homøopati som hovedinteresse. Medlemmerne af etisk råd kan ikke samtidigt være medlemmer eller suppleanter til DSKH’s bestyrelse. j) Valg af medlemmer til Optagelsesudvalg.. Der vælges 5 medlemmer i alt heraf 2 suppleanter, som alle vælges for en 2-årig periode. Alle vælges blandt aktive medlemmer. k) Valg af medlemmer til Skole- og uddannelsesudvalg. Der vælges 5 medlemmer i alt, som vælges for en 2-årig periode. 2 vælges på generalforsamlingen blandt aktiv medlemmer. 2 udpeges af bestyrelsen. 1 elevmedlem udpeges af elevrådet. l) Valg af medlemmer til PR- og fundraising-udvalg. Der vælges 3 medlemmer i alt, som vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen blandt medlemmerne. m)Valg af medlemmer til Forsknings- og farmaci udvalg. Der vælges 3 medlemmer i alt, som vælges for en 2-årig periode. 3 vælges på generalforsamlingen blandt aktive medlemmer. n) Valg af medlemmer til Ad Hoc udvalg o) Valg af revisorer p) Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær Generalforsamling
Stk. 1 Hvis 3 medlemmer af bestyrelsen eller 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal dette ske senest 8 uger efter anmodningens fremkomst.
Stk. 2 Etisk Råd kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3 Anmodningen skal indeholde angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.
Stk. 4 Indkaldelse kan i øvrigt ske efter gældende regler for indkaldelse til ordinær generalforsamling, dog med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde det/de forslag, som ønskes behandlet.
Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes to uger før og to uger efter den ordinære generalforsamling.
Stk. 6 Det pålægges bestyrelsen at finde egnede lokaler til afholdelse af generalforsamling.

§ 10 Afstemningsregler
Stk. 1 Alle afstemninger, undtagen vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Stk. 2 Hvert aktivt medlem har én stemme.
Stk. 3 Enhver afstemning på generalforsamlingen skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten eller et medlem kræver det.
Stk. 4 Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

§ 11 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og mindst 2/3 stemmer herfor. Stk. 2 Er der ikke 1/3 af de stemmeberettigede fremmødt, men 1/2 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringerne, kan vedtægtsændringerne vedtages på en senere generalforsamling med 2/3 flertal uden hensyn til fremmødet.

§ 12 Bestyrelsen
Stk. 1 Foreningen ledes af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valgbare er aktiv-medlemmer. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Stk. 2 Formand, medlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I lige år er et bestyrelsesmedlem og formanden på valg. I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, tiltræder en suppleant, der så står for nyvalg ved næste ordinære generalforsamling.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv for så vidt angår de faste poster som næstformand, sekretær, kasserer og almindelige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4 Suppleanter deltager på lige fod i bestyrelsens opgaver og udvalgsposter. Suppleanter har taleret men ikke stemmeret i afstemninger.
Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
Stk. 6 Bestyrelsen afholder møder, når det skønnes nødvendigt, dog mindst fire gange årligt.
Stk. 7 Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning skriftligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, der afspejler forretnings- og arbejdsgange, samt sørger for forsvarlig overdragelse mellem skiftende bestyrelser.
Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, heriblandt enten formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, ved formandens fravær da næstformandens.
Stk. 9 Der skal foreligge skriftligt referat af møderne. Mødereferat fremlægges på foreningens hjemmeside efter næste bestyrelsesmøde, hvor referatet godkendes.
Stk. 10 Bestyrelsesmedlemmer kan tillægges godtgørelse.
Stk. 11 Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, der skønnes at have betydning for dens virksomhed.

§ 13 Regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskab varetages til hverdag af kassereren.
Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 3 Regnskabet skal inden generalforsamlingen revideres af revisorerne. Revisionsberetning afgives til foreningens formand senest 4 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4 Årsregnskabet offentliggøres i foreningens bladudgivelse umiddelbart inden afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 5 Den interne revisor skal ikke indestå for bogføringens og regnskabets rigtighed, men ved sin underskrift bekræfte at formålsparagraffen er overholdt.
Stk. 6 Såvel den interne som den eksterne revisor har taleret på generalforsamlingen, inden der stemmes om regnskabet.

§ 14 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller tre medlemmer af bestyrelsen i forening, hvor et medlem skal være formanden eller næstformanden.

§ 15 Etisk Råd
Stk. 1 Etisk råds formål er at sikre opretholdelsen af en høj etisk standard og god klinisk praksis blandt medlemmerne, samt at yde råd og vejledning til medlemmer af foreningen. Overtræder et medlem vedtægterne, her især § 5 Reglerne for god klinisk praksis, kan medlemmet indberettes for Etisk råd. Dette gælder også for klager mod DSKH ved overtrædelser af vedtægterne. Etisk råd arbejder efter etiske og praktiske regler og Forretningsordener for Etisk råd i DSKH.
Stk. 2 Rådet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer at intet medlem af nævnet må have særlige økonomiske eller personlige interesser i sagens udfald, eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sagsbehandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Rådet skal bestå af 3 aktive DSKH medlemmer og 2 ikke DSKH medlemmer. Suppleanterne til rådet skal bestå af 1 aktivt medlem og 1 medlem, der vælges blandt de passive medlemmer eller fra en patientforening, der har homøopati som hovedinteresse. Medlemmer af etisk råd kan ikke samtidig være medlemmer eller suppleanter af DSKH’s bestyrelse. Rådet konstituerer sig selv. Stillingtagen, som nødvendigvis kræver rådets beslutning, afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 3 Patienter kan klage over den behandling de har fået af en af DSKH´s medlemmer, herunder over manglende overholdelse af DSKH´s regler for god klinisk praksis; ligeledes kan nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering indbringe sager om berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering. Ethvert medlem af DSKH kan indbringe en sag for Etisk råd, såfremt medlemmet finder at reglerne kan være overtrådt. Klager skal indgives skriftligt. Der behandles ikke anonyme klager. Sagsbehandlingen skal være afsluttet senest 8 uger efter at klagen er modtaget.
Stk. 4 Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen inden 4 uger efter anmodningens modtagelse. Medlemmerne af rådet har tavshedspligt om de forhold, der er kommet til deres viden i forbindelse med rådsarbejdet. Rådet kan om nødvendigt indkalde juridisk bistand.
Stk. 5 Rådets afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.
Stk. 6 Samtidig med at afgørelsen sendes til klageren og det indklagede medlem, hvis der er et sådant, sendes en kopi til bestyrelsen.
Stk. 7 Såfremt rådet fratager et medlem medlemsrettigheder, orienteres herom på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 8 Alle involverede parter skal have adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være ændringer i afgørelsesgrundlaget. Denne mulighed for genoptagelse af en sag bortfalder 3 år efter afgørelsen er truffet. Stk. 9 Rådet kan sanktionere overtrædelser af foreningens vedtægter og regler, herunder ved irettesættelse, afregistrering samt fratagelse af medlemskab. Rådets afgørelser kan indbringes for domstolene.

§ 16 Udvalg
Stk. 1 Optagelsesudvalg Udvalgets formål og opgaver er: a) at behandle ansøgninger fra klassiske homøopater, der søger om optagelse i foreningen. b) at informere medlemsansøgere om foreningens aktiviteter og målsætning. c) at behandle ansøgninger fra medlemmer, som ønsker RAB registrering.
Stk. 2 Skole og uddannelses udvalg. Udvalgets formål og opgaver er: a) at godkende foreningens samarbejdspartnere inden for uddannelsesområdet. b) at informere uddannelsesudbydere og disses elever om foreningens aktiviteter og målsætning. c) at vurdere uddannelsernes curriculum, lektionsplaner/programmer i henhold til de gældende optagelseskrav og ECCHs Education Guidelines som beskrevet i §2, stk.4 d) at fastlægge retningslinier for medlemmernes grunduddannelse samt supplerende og vedligeholdende kurser. e) at varetage kontrollen af supplerende og vedligeholdende kurser hos de medlemmer, som er tilsluttet RAB ordningen. f) at behandle klager fra medlemmer over forhold hos en DSKH anerkendt samarbejdspartner/uddannelse eller udbyder af supplerende eller vedligeholdende kurser.
Stk. 3 Skole og uddannelses udvalget kan give anvisninger og påbud til de uddannelser der er godkendt som samarbejdspartner til DSKH. Såfremt påbud eller anvisning ikke følges, kan dette få konsekvenser for det fremtidige samarbejde mellem den pågældende uddannelse og DSKH. Skole og uddannelses udvalget underretter bestyrelsen i DSKH om alle afgørelser i udvalget og for udbydere af supplerende eller vedligeholdende kurser, der ikke er samarbejdspartnere med DSKH, offentliggør bestyrelsen skole uddannelsesudvalgets afgørelser i DSKH’s foreningsblad i en form, hvor klageren er anonym.
Stk. 4 Klagefrister og krav til klage. Som elev/færdiguddannet skal man have indsendt sin klage senest 1 måned efter endt uddannelse. Alle klager indsendes skriftligt til skole uddannelsesudvalget.
Stk. 5 PR udvalg. Udvalgets formål og opgaver er: a) at vedligeholde og opdatere foreningens hjemmeside. b) alle udgifter skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.
Stk. 6 AForskningsudvalg. Udvalgets formål og opgaver er at holde bestyrelsen og medlemmerne orienteret om hvad der foregår inden for områderne forskning (national og international). Alle udgifter skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.
Stk. 6 BFarmaciudvalg Udvalgets formål og opgaver er at holde bestyrelsen og medlemmerne orienteret om hvad der foregår inden for områderne farmaci (national og international). Alle udgifter skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.
Stk. 7 Kontaktudvalg. Kontaktudvalget i DSKH består af bestyrelsesmedlemmerne samt én repræsentant fra hvert udvalg og råd. DSKH’s formand indkalder mindst 1 gang årligt. Formanden leder møderne og sekretæren skriver referat fra møderne. Referat bringes i medlemsbladet.
Stk. 8 Formål og opgaver: a) at være rådgivende organ for bestyrelsen. b) at styrke demokratiet i DSKH gennem dialog og samarbejde mellem DSKH’s bestyrelse og de forskellige råd, nævn, udvalg og fora. c) at forbedre kommunikationen internt og eksternt for derigennem at styrke medlemmernes indflydelse. d) at være idébank og visionær. e) at være forum for erfaringsudveksling, debat, inspiration og modspil. f) at opnå en bedre udnyttelse af medlemmernes ressourcer. g) at samle viden om, hvad der sker inden for faget klassisk homøopati og blandt foreningens medlemmer.
Stk. 9 Lokale netværksgrupper. Medlemmer tilskyndes til at danne lokale netværksgrupper med tilknytning til DSKH’s formål for at imødekomme særlige faglige interesser og/eller geografiske forhold.
Stk. 10 En netværksgruppe kan have selvstændige vedtægter, økonomi og kontingent.
Stk. 11 Netværksgruppens formål må ikke stride mod foreningens formål.
Stk. 12 Netværksgruppen kan søge om repræsentation i DSKH’s kontaktudvalg eller bede om ad hoc deltagelse i kontaktudvalget.

§ 17 Elevråd
Stk. 1 Eleverne vælger blandt deres kreds 3 repræsentanter for en 2-årig periode. Formål og opgaver: At komme med forslag til udvikling af grunduddannelsen, samt give forslag omkring vigtige kriterier for valg/godkendelse af uddannelse som samarbejdspartnere til DSKH. Alle udgifter skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.

§ 18 Udmeldelse
Stk. 1 Udmeldelse af foreningen sker skriftligt senest 1 måned før et nyt regnskabsårs begyndelse. Sker udmeldelsen senere, er medlemmet forpligtet til at betale kontingent for det følgende halvår, og først efter udløbet af denne periode er udmeldelsen effektiv. Ved udmeldelse fortabes alle rettigheder, herunder retten til betegnelsen “MDSKH” og ”RAB-registreret”, retten til at anvende foreningens logo, foreningens navn og benyttelse af alle andre fordele, som tilkommer medlemmer. Medlemsdiplom skal således returneres til foreningen. Stk. 2 For medlemmer, der trods rykker ikke har betalt kontingent og evt. gebyr senest 30 dage efter udsendelse af sidste rykker, bortfalder medlemskabet og dermed alle rettigheder efter disse vedtægter. Første rykker udsendes 30 dage efter betalingsfristen anden rykker udsendes 60 dage efter betalingsfristen. Dette gælder både ved betalig i et eller to afdrag som beskrevet i § 4,stk 1. Stk. 3 Refusion af kontingent m.v. kan ikke finde sted.

§ 19 Genindmeldelse
Et medlem, der er udelukket efter en restance til foreningen, kan inden for et år fra slettelsesdatoen, genindmeldes og evt. genregistreres ved skriftlig ansøgning, såfremt skyldige beløb er indbetalt.

§ 20 Eksklusion og afregistrering
Stk. 1 Eksklusion af et medlem sker dersom medlemmet gør sig skyldig i grovere eller gentagen overtrædelse af vedtægternes §§ 4 og 5. Afgørelsen om eksklusion træffes af Etisk Råd jf. § 15.
Stk. 2 Et medlem afregistreres såfremt medlemmet ekskluderes, udmeldes eller medlemskabet bortfalder som følge af kontingent restance.

§ 21 Opløsning
Stk. 1 Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, og at 3/4 heraf stemmer for en opløsning. Stemmer 3/4 for en opløsning, men er fremmødet ikke tilstrækkeligt, kan opløsningen vedtages på en senere generalforsamling med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.
Stk. 2 Hvis en opløsning vedtages, skal foreningens egenkapital (efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling) anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Den besluttende generalforsamling afgør dette ved almindeligt flertal.

Back To Top