skip to Main Content
28136554 / 40929777 kontakt@homeopati.dk

Etiske og Praktiske Regler

3. udgave 2009

Dette dokument er formuleret efter Society of Homeopaths (SOH) ”Code of Conduct” (6. udgave, august 2004) og European Council of Classical Homeopathys (ECCH) gældende standarder inden for etiske og praktiske områder af homøopatien. Reglerne er justeret efter almindelig dansk lovgivning og DSKHs vedtægter.

Indledning

Dette dokument og dets appendikser bør studeres grundigt af alle praktiserende klassiske homøopater samt homøopatistuderende, som er medlemmer af Dansk Selskab for Klassisk Homøopati. Homøopatistuderende opfordres til at gøre sig bekendt med det som en del af forberedelserne til at praktisere homøopati.

Dokumentet skal desuden vejlede og informere alle interesserede i homøopatisk behandling om de gældende standarder, som alle professionelle homøopater henholder sig til.

Professionelle homøopater har en forpligtelse over for deres patienter, deres kolleger samt deres profession.

En professionel homøopat har for at blive medlem af DSKH skriftligt forpligtiget sig til at overholde dette etiske regelsæt (samt eventuelle fremtidige ændringer); at indrette sig efter og overholde DSKHs love, vedtægter, overenskomster, regler og bekendtgørelser; at tegne og vedligeholde en gyldig erhvervsansvarsforsikring i overensstemmelse med bestyrelsens valg af en sådan; at registrere sig hos Datatilsynet i henhold til persondatalovens paragraf 49 af lov nr. 429 af 31.05.2000 (gældende); at følge autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed i forhold til lov nr. 451 af 22.05.2006 (gældende), at praktisere i forhold til lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser LBK nr. 632 af 20.07.1995 (gældende) kap. 6, at overholde loven om markedsføring lov nr. 326 af 06.05.2003 (gældende) samt straks at rette henvendelse til DSKHs etiske råd i tilfælde af at politiet eller andre statslige (herunder også kommunale) institutioner foretager undersøgelser af medlemmets praksis.

Homøopati er et unikt medicinsk system og en terapeutisk disciplin, som udfylder en vigtig rolle i sundhedsarbejdet. Homøopati medvirker til forebyggelse af sygdomme og hjælper mange patienter i såvel kroniske som akutte tilstande.

En professionel homøopat med uddannelse, træning og klinisk erfaring er kompetent til at behandle patienter med mange forskellige sygdomme og tilstande

Homøopati er ikke altid den mest velegnede behandlingsform. Intet system kan varetage alle de behov, som et individ måtte have, endsige passe til en hel befolkning.

Klager

Klagen skal være skriftlig, præcis og saglig og sendes til en af bestyrelsens medlemmer.

Udtræk af etiske regler:

Etisk Råd i DSKH rådgiver om principper og optræden for homøopater og er desuden med til at behandle klager.

Formålet med klageprocedurerne er at sikre upartisk behandling af en henvendelse eller klage over et medlem af DSKH som ikke kan løses på anden måde, f.eks. ved uformel diskussion eller brevveksling, enten af homøopaten eller DSKH. Det er hensigten at sikre, at upassende optræden eller professionel inkompetence undersøges og korrigeres med henblik på at forebygge gentagelse.

Mellemkomsten af DSKH tjener til at fremme forholdet såvel mellem homøopat og patient som mellem homøopater. Intet i denne proces eller disse regler skal ses som en begrænsning af skabelsen af god forståelse og fortrolighed mellem behandler og patient.

En klage eller henvendelse kan bringes af enhver udenfor eller indenfor DSKH. Enhver i denne position kan opnå forudgående og fortrolig samtale med formand, næstformand eller andet udpeget bestyrelsesmedlem.

Hvor mægling og uformel udredning viser sig unyttige, skal der rettes formel og fortrolig henvendelse til Etiske råd, og der skal undersøges yderligere i henhold til DSKHs vedtægter og love.

Klagen skal være skriftlig, præcis og saglig. Etisk råd kan udbede sig en omformulering, hvis klagen ikke opfylder disse krav.

En klage eller en henvendelse vedrørende et medlem af DSKH bedes fremsendt skriftligt til:

DSKH

Att.: ingrid wawra

Brønshøjgårdvej 9, st.th

2700 Brønshøj

For udførlig beskrivelse af det formelle klageforløb se Etiske og Praktiske regler stk. 84-102

Back To Top