Brancheadministreret registreringsordning, for alternative behandlere

Sundhedsstyrelsens gør meget for at vejlede brugere af alternativ behandling om, hvilke behandlere, der har en solid og lang uddannelse bag sig. Sundhedsstyrelsen har introduceret en ny ordning, registreret alternativ behandler = RAB.

Her kan du se Sundhedsrådets informationsfolder

Her ændringer af RAB-loven i 2017


Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Alternative behandlere omfattet af RAB

Registreringsordningen gælder for alternative behandlere, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, som fx akupunktører og zoneterapeuter.

Ved sundhedsmæssig virksomhed forstås undersøgelse, diagnosticering, behandling, forebyggelse, mv. af sygdom over for den enkelte bruger. Ordningen omfatter ikke virksomhed, der vedrører livsfilosofier, skønhedspleje, personligt velvære, personlig udvikling, meditation m.v.

Det vil bero på en konkret vurdering, om en forening, der ansøger om Sundhedsstyrelsens godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere efter denne ordning, repræsenterer alternative behandlere, der udøver sundhedsmæssig virksomhed, eller om medlemmernes virksomhed falder uden for ordningen.

Foreninger omfattet af RAB

Som udgangspunkt omfatter ordningen kun foreninger, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for et enkelt fagområde (behandlingsform).

Efter en konkret vurdering vil Sundhedsstyrelsen dog kunne udstrække ordningen til tillige at omfatte foreninger, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for forskellige alternative fagområder (behandlingsformer). Dette forudsætter bl.a., at foreningen overfor Sundhedsstyrelsen sandsynliggør, at foreningen er i stand til at håndtere kravene i relation til de fagområder, der omfattes af godkendelsen og at grupperne hver især er på 20 registreringsberettigede medlemmer.

Betydning for brugerne

Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Foreninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere efter denne ordning, har en forpligtelse til at offentliggøre navnene på de alternative behandlere, de har registreret. Endvidere skal foreningerne offentliggøre foreningens regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer. Herved har brugerne mulighed for at sætte sig ind i, om en alternativ behandler er registreret, under hvilke betingelser behandleren arbejder og på hvilken uddannelsesmæssig baggrund.

Endvidere giver registreringsordningen brugerne mulighed for at klage til et af de enkelte foreninger oprettet klageorgan over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Registreringsordningen er frivillig

Registreringsordningen er frivillig, hvilket indebærer, at alternative behandlere der enten ikke opfylder registreringskravene eller ikke ønsker at være omfattet af ordningen fortsat kan udøve alternativ behandling inden for lovgivningens rammer.

Titelbeskyttelse

Registrering medfører alene, at alternative behandlere, som ønsker det og opfylder kravene, kan blive registrerede i en godkendt forening og dermed benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Hvordan er ordningen skruet sammen?

Foreningerne

Ordningen er brancheadministreret, hvilket betyder, at det er de foreninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen her til, der forestår registreringen af alternative behandlere, der opfylder kravene, og ønsker registrering. Det er endvidere foreningerne, der sørger for, at behandlere afregistreres, hvis registreringsbetingelserne ikke længere er opfyldt.

Foreningerne offentliggør information om, hvilke af foreningens medlemmer foreningen har registreret og dermed givet tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), om proceduren for registrering af alternative behandlere, om foreningens regelsæt for god klinisk praksis og om de uddannelseskrav foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer, samt om klageadgangen til foreningens klageorgan.

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens rolle er udelukkende at vurdere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at blive omfattede af ordningen, at gribe ind, hvis styrelsen bliver bekendt med, at en forening ikke overholder reglerne, og at offentliggøre information om, hvilke foreninger der er godkendt til at registrere alternative behandlere, på sin hjemmeside.

Ikke blåstempling af behandlere eller behandlingsformer

Sundhedsstyrelsen tager ikke stilling til den eller de behandlingsformer, som foreningernes ansøgninger omfatter, eller de behandlere, som foreningerne registrerer.

Der er således ikke tale om en blåstempling fra styrelsens side af hverken behandlingsformer eller behandlere.

Godkendelse af foreninger til at registrere alternative behandlere

Foreninger, der ønsker at registrere alternative behandlere, skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Det vil fremgå af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvilke foreninger der er godkendt og hvilke fagområder (behandlingsformer) deres godkendelser omfatter.

En godkendelse indebærer, at Sundhedsstyrelsen på baggrund af skriftligt materiale indsendt af foreningen har fundet, at foreningen opfylder kravene i bekendtgørelsens kapitel 2, se herom neden for.